fbpx

Všeobecní obchodní podmínky
společnosti Slant s. r. o.

 1. Úvod
 2. Tyto obchodní podmínky upravují závazkové smluvní poměry mezi zhotovitelem, tj. společností Slant s.r.o., IČ 09250239, se sídlem Zborovská 940/2a, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118048, (dále také jako „Slant s.r.o.“ nebo zhotovitel), a objednatelem, vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností zhotovitele. Tyto podmínky jsou všechny osoby vstupující do obchodních vztahů se zhotovitelem povinny znát, seznámit se s nimi, a bezvýhradně je dodržovat. (Dále také jen Podmínky)

  Objednatel je při komunikaci se zhotovitelem vč. uzavírání smluv, zasílání objednávek atp., povinen uvádět skutečné a pravdivé údaje vyžadované při uzavírání smlouvy. V případě, že objednatelem je právnická osoba, je povinna tak činit pouze osobou k tomu oprávněnou, s uvedením skutečných a pravdivých údajů. Je povinna taktéž označit osobu, která právní jednání, za právnickou osobu činí, s označením jejího postavení. Skutečnost, že za společnost jednala osoba neoprávněná k takovému jednání, nezbavuje objednatele povinnosti plnit své závazky z uzavřené smlouvy, ledaže se prokáže, že jednáním této osoby byl spáchán trestný čin. Objednatel bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů, je vědomé klamání zhotovitele, kdy tento bude každé takové jednání, jehož cílem by mělo být na úkor zprostředkovatele se obohatit, či získat jinou výhodu uvedením jej v omyl, oznamovat příslušným orgánům.

 3. Definice pojmů
  • Zhotovitel – Slant s.r.o., IČ 09250239, se sídlem Zborovská 940/2a, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118048
  • Objednatel – Objednatelem může být fyzická či právnická osoba, jednající v rámci své podnikatelské činnosti, či fyzická osoba nepodnikající, jako spotřebitel. Uvedením identifikačního čísla osoby (IČ) v rámci uzavírání smlouvy dává objednatel najevo, že smlouvu uzavírá coby podnikatel.
  • Dílo – Dílem se rozumí předmět plnění, realizovaný zhotovitelem, na základě uzavřené smlouvy s objednatelem. Rozsah činností, které mohou být předmětem díla, je vždy obsažen v aktuálním Ceníku, který je přílohou č. 1 těchto obchodních Podmínek a obsahuje i podrobnou specifikaci Díla.
  • Ceník – Ceníkem se rozumí příloha č. 1 (zakázkový list), která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 4. Uzavírání smlouvy
  1. Zhotovitel se zaměřuje na poskytování reklamních služeb, od návrhu corporate designu, přes zadání výroby reklamních předmětů, po zhotovení a montáž reklamních poutačů, nápisů apod. Předmětem smlouvy, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Konkrétní rozsah a specifikace díla jsou obsaženy v Ceníku, popř. v samotné objednávce.
  2. Smlouvu lze mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřít výhradně písemně. Za písemnou formu uzavření smlouvy se považuje jak smlouva v listinné podobě, opatřená podpisy obou smluvních stran, tak i smlouva uzavřená formou emailové komunikace, následujícím způsobem:
   1. Zájemce je oprávněn učinit zhotoviteli poptávku, kdy tuto poptávku je oprávněn učinit písemně v listinné podobě či emailem (viz odstavec Doručování).
   2. V případě, učiní-li objednatel objednávku emailem, je povinen zhotoviteli v tomto emailu uvést mimo uvedení údajů o své osobě a také specifikaci požadovaného díla.
   3. Zhotovitel je povinen v případě, že bude schopen objednávku požadovanou objednatelem realizovat, přijetí této objednávky potvrdit emailem, a současně sdělit objednateli cenu, za kterou požadované dílo pro objednatele realizuje. Součástí tohoto potvrzujícího emailu bude mimo jiné rekapitulace objednávky, obsahující specifikaci díla, které objednatel objednává, cena kterou je povinen objednatel zhotoviteli uhradit, s popisem toho, jaké dílčí kroky budou zhotovitelem uskutečněny. Součástí této rekapitulace může být i položkový rozpočet jednotlivých úkonů ze strany zhotovitele.
   4. K uzavření smlouvy, a to jakékoliv nedochází dříve, než doručením emailu objednatele, který objednatel výslovně odsouhlasí rekapitulaci objednávky a cenu navrženou zhotovitelem. Součástí tohoto potvrzení musí být také výslovné prohlášení objednatele, že se seznámil s těmito Podmínkami a s jejich zněním souhlasí.
   5. V případě, učiní-li zájemce poptávku telefonicky, sdělí zhotoviteli stejné informace, které je povinen sdělit emailem. Zhotovitel bude následně postupovat obdobně, jako při objednávce emailem, kdy objednateli emailem potvrdí obdržení objednávky s cenovou nabídkou. Emailem, kterým objednatel odsouhlasí rekapitulaci objednávky a cenu navrženou zhotovitelem, dochází k uzavření smlouvy o dílo.
   6. V případě, že bude mít objednatel výhrady k rekapitulaci objednávky, ke smluvním podmínkám daným zhotovitelem, či bude požadovat změny v ujednáních, je oprávněn o takové změně jednat, avšak každá taková změna musí být zanesena ve formě dodatku k objednávce a tento musí být výslovně odsouhlasen písemně oběma smluvními stranami. Výslovně se vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku.
   7. Pro komunikaci se zhotovitelem, je objednatel povinen po celou dobu sjednávání smlouvy, vč. realizace díla, komunikovat z totožné emailové adresy.
   8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k odsouhlasení ceny za dílo, není smlouva o dílo mezi smluvními stranami uzavřena, a zhotovitel není povinen objednatelem požadované dílo realizovat. Totéž platí o jakékoliv jiné odchylce nebo dodatku učiněném ze strany objednatele.
   9. Nebude-li schopen zhotovitel požadované dílo zhotovit, sdělí to objednateli, prostým sdělením formou emailu o neakceptaci objednávky.
   10. Neobdrží-li zhotovitel potvrzující email dle odst. 4 do 1 měsíce od zaslání rekapitulace objednávky spolu s cenou objednateli, nadále se k takové rekapitulaci nepřihlíží.
  3. V případě, dojde-li mezi smluvními stranami k uzavření smlouvy formou emailové komunikace, a následně dojde k uzavření písemné smlouvy v listinné podobě mezi smluvními stranami o témže předmětu plnění, zanikají jakákoliv ujednání smluvních stran sjednaná formou emailu, a písemná smlouva v listinné podobě v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ujednání.

 5. Obecná ustanovení o povinnostech objednatele
  1. Objednatel se nesmí nikdy, za žádných okolností vydávat za jinou osobu, ať už právnickou nebo fyzickou.
  2. Objednatel je vždy povinen poskytovat zhotoviteli veškeré informace, které zhotovitel potřebuje k realizaci díla a poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm zhotovitel v rámci realizace díla požaduje. Objednatelem poskytované informace musí být pravdivé a nezkreslené, a objednatel nese plnou a výlučnou odpovědnost za škodu způsobenou komukoliv, i třetí osobě, sdělením nepravdivých, neúplných nebo zkreslených informací zhotoviteli. Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu z důvodu porušení povinnosti stanovené v tomto odstavci objednatelem, neodpovídá za takto vzniklou škodu, a nemá povinnost k její náhradě.
  3. V případě, že objednatel poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami, je zhotovitel oprávněn odmítnout poskytování dalších služeb či uzavírání dalších smluv s takovým objednatelem.
  4. Objednatel má právo, aby závazky zhotovitele, ke kterým se zhotovitel zaváže, byly plněny včas, řádně, s odbornou péčí, a tak, aby jednáním zhotovitele nevznikala objednateli škoda.
  5. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou objednatel získá od zhotovitele, nemůže dát vzniknout odpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.
  6. Pro jakýkoliv závazek zhotovitele vůči objednateli, který není výslovně předvídán těmito Podmínkami, musí být uzavřena samostatná písemná smlouva opatřená vlastnoručními podpisy obou stran, na téže listině.
  7. Zhotovitel výslovně vylučuje možnost uzavření závazkového smluvního poměru jiným způsobem, a to i zákonem předvídaným, než takovým, v rámci kterého zhotovitel výslovně potvrdí uzavření smlouvy, výslovně zašle objednateli potvrzení, že jeho objednávka byla akceptována a je závazná. Neobdrží-li objednatel takové potvrzení, není jakékoliv ujednání mezi smluvními stranami způsobilé založit existenci závazkového smluvního poměru mezi těmito stranami.

 6. Zhotovení díla
  1. Objednatel je povinen zhotoviteli k započetí s realizací díla poskytnout veškerou součinnost, kterou po něm zhotovitel k realizaci díla požaduje, vč. předání veškeré potřebné dokumentace, či zpřístupnění prostor v nemovitých věcech, kterých se předmět díla týká.
  2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn ke zhotovení díla využít externí poradce, techniky, odborné pracovníky, či jiné třetí osoby, které ke zhotovení díla uzná za vhodné. Objednatel s takovýmto postupem vyjadřuje výslovný souhlas.
  3. Zhotovitel si vyhrazuje právo zahájit práci na díle i tehdy, pokud nemá od Objednatele kompletní doklady a uzná-li, že je možné dílo s dosavadními podklady od Objednatele již zpracovávat.
  4. Zhotovitel je oprávněn zhotovování díla pozastavit na dobu, po kterou mu objednatel neposkytuje součinnost, či po kterou je objednatel v prodlení s poskytnutím podkladů zhotoviteli, či s úhradou jakékoliv splatné pohledávky.
  5. Zhotovitel je povinen dodat dílo ve lhůtě sjednané s objednatelem. Tuto lhůtu má zhotovitel právo jednostranně přiměřeně prodloužit v případě, že se ukáže potřeba na realizaci díla déle pracovat. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla nepřekračující sjednanou dobu ke zhotovení díla, není podstatným porušením smlouvy.
  6. Spočívá-li část objednávky objednatele ve zpracování grafických či jiných návrhů, je povinen objednatel nezávisle na tom, zda si konečný návrh se zhotovitelem odsouhlasí či nikoliv, zaplatit zhotoviteli odměnu za vyhotovení návrhu, případně jeho další změny, jsou-li v průběhu vyhotovování požadovány objednatelem. Cenu těchto činností určí Ceník zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 7. Předání díla
  1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vyhotoveno v souladu s platnou právní úpravou v kvalitě obvyklé, a bude obsahovat veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo zhotovené v rozsahu a ve lhůtě sjednaném mezi smluvními stranami. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele dílo, či jeho dílčí část převzít. Bude-li objednatel v prodlení s převzetím díla, či jeho části, prodlužuje se sjednaná doba plnění o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s převzetím díla, či jeho části. O předání díla, či jeho dílčí části se zavazují smluvní strany sepsat předávací protokol v listinné podobě, opatřený podpisy smluvních stran. Předávací protokol je podkladem pro vystavení fakturace objednateli. Pokud je dílo fakticky předáno, avšak objednatel odmítne podepsat předávací protokol, učiní o tom zhotovitel záznam v předávacím protokole. Dílo se považuje za předané dnem jeho faktického předání. V případě předání díla elektronickou formou, tedy emailem, se dílo považuje za předané druhým dnem po odeslání, kdy podkladem k fakturaci je kopie emailu, kterým bylo dílo, či jeho část, odeslána a předána objednateli.
  2. Zhotovitel může průběžně předkládat nedokončené dílo objednateli k připomínkování a odsouhlasení. V případě, že objednatel do 5ti dnů ode dne předložení dílčí části díla k tomu připomínkování nevznese námitek, má se za to, že s průběžným plněním díla souhlasí. K později vzneseným námitkám, či připomínkám se nepřihlíží.
  3. Smluvní strany sjednávají akceptací těchto podmínek výhradu vlastnického práva ve smyslu ust. § 2132 a § 2133 občanského zákoníku.

 8. Cena a platební podmínky
  1. Cena díla se mezi smluvními stranami stanovuje smluvně, na základě požadovaného rozsahu a náročnosti díla, s přihlédnutím k dalším požadovaným vlastnostem či specifikacím díla ze strany objednatele, a je výsledkem cenové nabídky zhotovitele a jejího odsouhlasení objednatelem. Není-li cena stanovena smluvně a jedná-li se o objednávku plnění dle Ceníku, je platná cena uvedená v Ceníku zhotovitele.
  2. Cena za dílo obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění všech závazků zhotovitele dle této smlouvy, včetně veškerých nutných nákladů s tím spojených (například cestovného, nákladů na dopravu, apod.). Hotové náklady vynaložené zhotovitelem na realizaci díla je povinen objednatel uhradit v plné výši na výzvu zhotovitele i v případě, že od smlouvy kterákoliv ze stran odstoupí. Totéž platí i té části ceny, na kterou před odstoupením od smlouvy zhotoviteli vznikl nárok.
  3. Zhotovitel je oprávněn účtovat vícenáklady přímo vzniklé v souvislosti s jednáním objednatele, zejména výslovného doobjednání těchto víceprací, či neposkytnutím součinnosti, popř. jiného maření realizace díla.
  4. Zálohovou fakturu (daňový doklad) je zhotovitel oprávněn objednateli vystavit až do výše 100% z ceny díla, a to kdykoliv ode dne uzavření smlouvy, a objednatel je povinen ji uhradit. Konečnou fakturu (daňový doklad) je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli kdykoliv od okamžiku předání díla objednateli, popř. ode dne předání dílčí části díla objednateli. Pokud je dílo fakticky předáno objednateli, avšak není k takovému předání vyhotoven předávací protokol, nemá absence předávacího protokolu vliv na nárok zhotovitele na úhradu ceny díla. Objednatel tak není oprávněn platbu neprovést jen proto, že nebyl vyhotoven předávací protokol k dílu jinak fakticky předanému.
  5. Zhotovitel je oprávněn fakturu doručit vyjma listinné podoby na sídlo, či adresu objednatele, také e-mailem objednateli na email uvedený ve smlouvě, či na email, jehož prostřednictvím byla smlouva uzavřena. V případě doručování faktury prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, se má faktura za doručenou 10tý den ode dne podání zásilky k poštovní přepravě, v případě doručování emailem, se má faktura za doručenou dnem následujícím po dni odeslání. V případě osobního doručování faktury, musí být převzetí faktury potvrzeno oprávněnou osobou objednatele jejím vlastnoručním podpisem a opatřeno razítkem s uvedením data předání.
  6. Splatnost faktur se sjednává na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
  7. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den řádného předání díla či jeho dílčí části.

 9. Ukončení smlouvy
  1. Smluvní strany jsou oprávněny uzavřenou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, za sjednaných podmínek. Ostatní podmínky ukončení smlouvy smluvní strany vylučují.
  2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že:
   1. Zhotovitel po dobu delší než 1 měsíc nepokračuje s realizací díla, a na ani přes písemnou výzvu objednatele v ní nepokračuje.
   2. Zhotovitel prokazatelně předal dílo s vadami, které brání jeho řádnému využití, a ani na písemnou výzvu objednatele tyto vady ve lhůtě 2 měsíců neodstranil.
  3. Zhotovitel je oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit v případě, že:
   1. Objednatel je v prodlení s úhradou zálohy, či dílčí fakturace za předanou část díla o více než 14 dnů
   2. Objednatel ani přes výzvu zhotovitele neposkytne součinnost, či nepředá potřebné podklady k realizaci díla
   3. Objednatel uvede nepravdivé, nepřesné, nekompletní, neaktuální nebo zavádějící informace zhotoviteli, či již jednou poskytnuté informace neaktualizuje.
   4. Objednatel neuhradí na výzvu zhotovitele škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.
   5. Objednatel poruší závažně kteroukoliv svoji povinnost mu vyplývající ze smlouvy či z těchto Podmínek.
  4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, náleží zhotoviteli odměna za tu část díla, které již pro objednatele realizoval, a také veškeré již zhotovitelem vynaložené náklady, a to i takové, které měly v případě řádného dokončení a předání díla jít k tíži zhotovitele. Tato část odměny a hotové náklady vynaložené zhotovitelem s realizací díla, jsou splatné do 15 dnů ode dne vyúčtování těchto nákladů a odměny objednateli.

 10. Sankce
  1. Pro případ porušení smluvních podmínek, nebo podmínek stanovených ve smlouvě, se smluvní strany dohodly na těchto sankcích:
   1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky, a to v případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv splatné faktury vystavené zhotovitelem dle těchto Podmínek, či uzavřené smlouvy.
   2. Objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč zhotoviteli v případě, že objednatel obdrží návrh grafického zobrazení, např. loga, či designu, a přestože takový odmítne jako nevyhovující, užívá jej následně ke své podnikatelské, nebo jiné činnosti.
   3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč v případě, že prokazatelně poruší povinnosti, k nimž se zavázal v čl. IV. těchto Podmínek, a to za každé takové porušení.
  2. Uplatněním kterékoliv z těchto smluvních pokut, není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné na výzvu oprávněné smluvní strany, v případě denní sazby, jsou jednotlivé její části splatné denně.

 11. Ochrana spotřebitele
  1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na případy, kdy je Objednatel spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), resp. ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě, že se ujednání v tomto článku liší, či jsou v rozporu s jiným ujednáním v těchto obchodních Podmínkách, a Objednatelem je spotřebitel, mají ustanovení tohoto článku aplikační přednost.
  2. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2615 až § 2619 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
  3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, a to bez vad s dohodnutými vlastnostmi. Je-li předmětem Díla zhotovení energetického auditu či jiné dokumentace sloužící jako podklad k další realizaci (např. posudky, návrhy řešení, projektová dokumentace, apod.) odpovídá Zhotovitel pouze za případné vady tohoto Díla, nikoliv za jakékoliv vady či vzniklou škodu související se samotnou realizací činností vyplývajících ze Zhotovitelem zhotoveného Díla.
  4. Objednatel je povinen vytknout vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buďto označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn práva z vadného plnění uplatnit u Zhotovitele e-mailem na adrese info@toc.studio nebo písemnou reklamací doručenou na adresu sídla Zhotovitele. V rámci reklamace je Objednatel povinen písemně sdělit Zhotoviteli volbu práva z vadného plnění, které uplatňuje vůči Zhotoviteli.
  5. Pro vyřízení reklamace se uplatní zákon o ochraně spotřebitele; lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  6. Objednatel (spotřebitel) výslovně souhlasí se započetím plnění ze Smlouvy, tj. s realizací Díla, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Objednatel je srozuměn s tím, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
  7. Objednatel (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 12. Ochrana dle autorského zákona
  1. Tento článek Podmínek se vztahuje na ty Smlouvy uzavírané s Objednatelem, jejichž předmětem je Dílo, které je nebo může být, byť z části, dílem autorským ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“).
  2. Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn jakkoliv zasahovat do autorských práv, které má Zhotovitel k předmětnému Dílu. Objednatel zejména není oprávněn užívat Zhotovitelem zhotovené Dílo užívat nad rámec sjednaný se Zhotovitelem.
  3. Případná licenční práva dle ust. § 61 autorského zákona přecházejí po předání díla realizovaného na základě této smlouvy na Objednatele. Objednatel není oprávněn užít a poskytnout licenci k Dílu jinému subjektu.
  4. Objednatel je povinen užívat dílo pouze způsobem a v rámci sjednaném mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Jakékoliv neoprávněné užívání nebo nakládání s autorským dílem, tedy např. jeho modifikace či vydávání díla za své ze strany Objednatele je zásahem do autorských práv Zhotovitele.
  5. Objednatel se zavazuje při užívání Díla respektovat veškerá zákonná ustanovení vyplývající z autorského zákona, zejména týkající se ochrany díla, práv a povinností uživatele díla, a práv autora, která má k autorskému dílu. Objednatel se zavazuje zajistit, aby ani jiné osoby, které budou mít k dílu skrze uživatele přístup, do práv autorských nezasahovali. Objednatel bere tímto na vědomí, že porušením těchto zákonných ustanovení se vystavuje postihu jak v rovině občanskoprávní, tak v rovině přestupku, popř. správního deliktu, tak v možné rovině trestněprávní.

 13. Doručování
  1. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují spolu komunikovat výhradně písemně. Za písemnou komunikaci se pro účely těchto Podmínek považuje:
   1. Doručování písemností na adresu Zhotovitele uvedenou v shora v těchto Podmínkách, či na email určený ke komunikaci s Objednatelem: info@toc.studio.
   2. Doručování na adresu Objednatele či na email Objednatele použitý při sjednávání Smlouvy, popř. při jejím uzavření.
  2. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni být na těchto adresách, resp. emailech kontaktní. V případě zásilky doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že zásilka je doručena 10. dnem ode dne odeslání na adresu druhé strany. V případě emailové komunikace se za den doručení považuje den následující po tom, v němž byl email odeslán druhé straně.
  3. Kontaktní adresy pro doručování jsou povinny si strany oznámit písemně. Každá ze stran je povinna toto ohlášení respektovat. V případě změny emailu Objednatele, je Objednatel povinen tuto změnu písemně oznámit.

 14. Prorogační doložka a volba práva
  1. Objednatel uhrazením jakékoliv faktury výslovně sjednává se Zhotovitelem, že veškeré spory budou smluvní strany řešit před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Ve smyslu ust. § 89a, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, sjednávají místně příslušný soud v prvním stupni jako Městský soud v Brně.
  2. Objednatel bere na vědomí, a vyjadřuje s tím bezvýhradný souhlas, že právní vztahy vzniklé mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze smlouvy, stejně jako výklad těchto Podmínek, či výklad otázek těmito Podmínkami neupravenými, se bude řídit výlučně platným právem České republiky.

 15. Závěrečná a společná ustanovení
 16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2018., a jsou závazné pro všechny osoby vstupující do právních vztahů se zhotovitelem, na které dopadají. Každá osoba je povinna se s nimi seznámit kdykoliv jí budou objednatelem předloženy. Za předložení obchodních Podmínek se považuje jejich odeslání emailem ve formě přílohy, popř. odeslání webového odkazu, na kterém jsou dostupné v elektronické podobě. K písemně uzavírané smlouvě, budou objednateli tyto obchodní Podmínky předloženy k prostudování v písemné podobě.